Terma dan Syarat Penggunaan

Penggunaan Anda untuk TravelGay.com

Kemas kini koronavirus: Harap maklum bahawa beberapa tempat mungkin ditutup sesuai dengan nasihat pemerintah tempatan. Sila periksa laman web tempat itu sendiri untuk maklumat dan waktu buka terkini sebelum membuat perjalanan anda. Tetap selamat dan ikuti panduan pihak berkuasa tempatan untuk mengurangkan risiko penularan virus.

Penafian Kandungan

  • Travel Gay adalah sumber maklumat untuk pelancong LGBTQ +. Kami adalah laman web perjalanan dan gaya hidup LGBTQ + yang paling popular, dengan berjuta-juta pelawat setiap tahun.
  • Semua salinan di laman web kami adalah asli dan ditulis oleh pasukan kandungan dalaman kami.
  • Kami berusaha keras untuk memastikan kandungan kami terkini. Semua senarai kami diaudit secara berkala. Kami juga menerima maklum balas daripada pembaca kami sekiranya tempat ditutup atau berpindah ke alamat baru.
  • Terdapat ribuan halaman di Travel Gay dan, dengan demikian, kami tidak mendakwa bahawa maklumat di laman web ini selalu tepat atau terkini.
  • Ulasan kami dihasilkan oleh pengguna di seluruh dunia. Setiap kajian diaudit untuk memastikan penyalahgunaan, rujukan seksual dan kata-kata tidak senonoh dihapuskan. Perkataan beberapa ulasan diubah untuk meningkatkan kejelasannya.
  • Semua ulasan menggambarkan pendapat pengarang pihak ketiga, bukan Travel Gay.
  • Sekiranya anda ingin mencabar keaslian ulasan, anda boleh menghubungi kami secara langsung. Anda juga boleh menghubungi kami sekiranya anda yakin bahawa maklumat di halaman penyenaraian tidak betul. Untuk maklumat lebih lanjut, sila lihat kami Dasar privasi dan Kesederhanaan.
  • Beberapa tempat dan perkhidmatan disenaraikan di Travel Gay sesuai untuk orang dewasa sahaja. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa undang-undang negara yang anda kunjungi dan memastikan bahawa perkhidmatan dan tempat yang anda gunakan dilesenkan dan beroperasi secara sah.

Terma dan Syarat Umum untuk penggunaan Travel Gay dan untuk penyediaan kandungan.

1    Travel Gay adalah penerbitan dan perkhidmatan elektronik ('Laman Web') yang dimiliki dan dikendalikan oleh Out4You Ltd ("Kami / Kami / Kami"). Laman Web merangkumi reka bentuk, naratif, gambar, video, pautan, muat turun dan semua bentuk kandungan lain ("Kandungan") yang Kami buat dan miliki atau yang telah diberikan kepada Kami oleh pihak ketiga.

2 Terma dan syarat ini mengatur ("Anda / Anda") penggunaan Laman Web kami dan penggunaan Kandungan apa pun yang anda berikan kapan saja kepada Kami.

3 Kami mungkin mengubah terma dan syarat ini dari semasa ke semasa dan penggunaan Laman Web anda yang berterusan atau penyediaan Kandungan lebih lanjut akan menjadi penerimaan Anda terhadap pindaan tersebut.

4 Sekiranya Anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau kami Privasi or Polisi Cookie jangan gunakan Laman Web atau berikan Isi kepada Kami.

Terma dan Syarat untuk penggunaan Laman Web.

5 Anda mengakui bahawa Laman Web mengandungi beberapa bahan bertema dewasa. Anda hanya boleh mengakses Laman Web di mana ia sah dan jika anda berusia di atas usia persetujuan di negara di mana anda berada.

6 Semua Kandungan Laman Web termasuk tanpa batasan semua fotografi dan naratif adalah milik Kami atau penyumbang pihak ketiga atau dilesenkan dari pihak ketiga. Anda boleh memaparkan kandungan di skrin komputer anda untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sendiri.

7 Anda tidak boleh menerbitkan semula atau menghantar semula atau menyebarkan secara elektronik atau sebaliknya secara keseluruhan atau sebahagian mana-mana a) Laman Web atau b) Kandungan yang dipaparkan di Laman Web. Anda tidak boleh membuat penggunaan komersial dari Laman Web atau Kandungannya.

8 Anda mengakui bahawa Travel Gay Asia, Travel Gay Eropah dan OUT4YOU adalah tanda dagang dan anda tidak boleh menggunakannya tanpa kebenaran bertulis dari Kami terlebih dahulu.

9 Anda mengakui bahawa Kami belum mengkaji dan tidak menyokong kandungan apa pun di laman web pihak ketiga mana pun yang dihubungkan atau dipromosikan di Laman Web.

10 Kami mengakui hak cipta dan hak kekayaan intelektual Kandungan yang disediakan oleh penyumbang pihak ketiga. Sekiranya anda percaya bahawa Kami telah menggunakan Kandungan yang merupakan pelanggaran hak cipta anda atau kami telah memasukkan pautan ke laman web pihak ketiga yang melanggar hak cipta anda, hubungi kami di [e-mel dilindungi]

Terma dan Syarat untuk Kandungan yang Diberikan oleh Anda kepada Kami

11 Anda boleh menyerahkan Kandungan yang Anda miliki kepada Kami untuk diterbitkan di Laman Web. Kecuali jika disetujui secara bertulis oleh Kami, penerimaan oleh Kami atas sebarang Kandungan adalah berdasarkan kepada Anda sebagai pemilik hak cipta dalam menyediakan Kandungan yang memberikan Kami lesen tanpa eksklusif di seluruh dunia yang bebas royalti tanpa izin untuk menggunakan, memperbanyak, mengubah suai, menerjemahkan, menghantar, menyebarkan dan melesenkan Kandungan dalam medium apa pun yang Kami gunakan hari ini atau yang Kami gunakan pada masa akan datang untuk tujuan apa pun yang berkaitan dengan Laman Web.

12 Anda mengakui bahawa Kami tidak akan berkewajiban untuk menerbitkan atau terus menerbitkan Kandungan yang Anda sediakan.

13 Anda mengakui bahawa Laman Web tersedia secara bebas secara elektronik di seluruh dunia dan bahawa Kami tidak mempunyai kawalan ke atas akses dan tidak akan bertanggungjawab atau mempunyai tanggungjawab kepada Anda sekiranya pihak ketiga menggunakan dengan cara apa pun, menyalin, memperbanyak, mengubah suai, menerjemahkan , menghantar, atau menyebarkan Kandungan yang disediakan oleh Anda dan diterbitkan di Laman Web.

Terma dan Syarat Umum untuk Pengguna dan Penyedia Kandungan

14 Anda mengakui bahawa anda menggunakan Laman Web atau menyediakan Kami dengan Kandungan dengan risiko anda sendiri. Laman Web ini disediakan "sebagaimana adanya", dan sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Kami dengan ini secara tegas menolak sebarang dan semua jaminan, tersurat dan tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan ketepatan, kebolehpercayaan, hak milik, barang niaga, bukan pelanggaran, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau jaminan, syarat, jaminan atau perwakilan lain, sama ada secara lisan, bertulis atau dalam bentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terhad kepada ketepatan atau kelengkapan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya atau yang disediakan oleh perkhidmatan.15 Kami tidak menyatakan atau menjamin bahawa akses ke Laman Web tidak terganggu atau tidak akan ada kegagalan, kesalahan atau ketinggalan atau kehilangan maklumat yang dihantar, atau tidak ada virus yang akan disebarkan di Laman Web.

16 Anda bersetuju bahawa Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, akibat atau hukuman yang diduga disebabkan oleh akses atau ketidakupayaan anda untuk mengakses perkhidmatan, atau penyediaan Kandungan kepada kami, tanpa mengira jenis tuntutan atau sifat penyebab tindakan, walaupun anda telah memberi tahu kemungkinan berlakunya kerosakan tersebut.

17 Tanggungjawab kami tidak akan terhad sekiranya berlaku kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian Kami.

18 Semua gambar termasuk model yang terdapat di Laman Web hanya untuk tujuan ilustrasi. Kemasukan mana-mana model di Laman Web tidak menunjukkan orientasi seksual mereka.

Undang-undang dan Bidang Kuasa

19 Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Inggeris. Anda juga bersetuju, tertakluk kepada klausa berikut, untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Inggeris mengenai tuntutan atau perkara yang timbul di bawah terma dan syarat ini.

20 Untuk kepentingan eksklusif kami, Kami berhak untuk mengadukan perkara tersebut di mahkamah negara tempat anda tinggal.

21 Terma dan syarat ini adalah kesepakatan yang lengkap dan menyeluruh antara para pihak dan menggantikan mana-mana terma atau perjanjian sebelumnya, sama ada bertulis atau lisan.

22 Sekiranya mana-mana terma dan syarat ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa, kesahihan peruntukan itu tidak akan mempengaruhi kesahihan baki peruntukan Perjanjian ini, yang akan terus berkuatkuasa dan berkuat kuasa.

23 Kegagalan mana-mana pihak untuk menggunakan hak atau penambahbaikan di bawah Perjanjian ini tidak merupakan pengabaian hak atau pemulihan tersebut.

OUT4YOU Bhd

Pejabat Berdaftar Out4You Ltd, Mahkamah Cloisters, 22-26 Farringdon Lane, London, EC1R 3AU

Alamat emel - [e-mel dilindungi]

Syarat Penggunaan terakhir dikemas kini pada 11 September 2020.

Adakah kita mempunyai sesuatu yang salah?

Adakah kita kehilangan tempat baru atau perniagaan ditutup? Atau ada yang berubah dan kami belum mengemas kini halaman kami? Sila gunakan borang ini untuk memberitahu kami. Kami sangat menghargai maklum balas anda.